تمکین

تمکین به چه معناست؟ همین که عقد ازدواج بین طرفین برقرار شود و رابطه زوجیت ایجاد شود،

حقوق و تکالیف زوجین نیز در مقابل یکدیگر برقرار می شود. بنابراین همانطور

که مرد مکلف است نفقه همسر خود را بپردازد، زن نیز موظف است نسبت

به شوهر تمکین نماید و به ادای وظایف زوجیت خود بپردازد. البته زن می تواند

تا مهریه به او تسلیم شده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند

مشروط بر این که مهر او حال باشد (مدت دار نباشد) و این امتناع مسقط حق

نفقه نخواهد بود. (به این حق اصطلاحاً حق حبس می گویند).

ناشزه به چه معناست ؟ در صورتی که زن بدون دلیل از ادای وظایف خود امتناع کند، همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد

اصطلاحاً ناشزه نامیده می شود و در این صورت نفقه به او تعلق نخواهد گرفت و بنابراین اگر دعوای نفقه

مطرح نماید، مرد باید متقابلاً دعوی الزام به تمکین همسر مطرح کند تا محکوم نگردد.

سوالات رایج

  1. زن ناشزه کیست؟
  2. دعوی الزام به تمکین چگونه باید طرح شود؟
  3. چگونه می توان عدم تمکین زن را اثبات کرد؟
  4. وضعیت نفقه در حالت نشوز به چه صورت است؟