مشاوره آنلاینوضعیت نفقه در حالت نشوز
aftab 2 سال قبل

وضعیت نفقه در حالت نشوز چگونه است؟

1 پاسخ
خلیل جمعه زاده عضو سایت 2 سال قبل

منظور از نشوز عدم تمکین است، به عبارت دیگر چنانچه زن بعد از تحقق ازدواج به تکالیف شرعی و قانونی و عرفی خود بدون عذر شرعی عمل ننماید ناشزه محسوب می گردد و به این حالت نشوز گفته می شود، البته نشوز مختص زن نیست و مرد نیز می تواند ناشه باشد. منظور از نفقه تامین هزینه هایی چون مسکن، خوراک، پوشاک و … از جانب شوهر برای همسر می باشد. اما چنانچه زن ناشزه باشد و این امر اثبات گردد مطابق با قوانین و مقررات نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.