مشاوره آنلایننحوه اثبات عدم تمکین زن
aftab 2 سال قبل

   چگونه می توان عدم تمکین زن را اثبات کرد؟

1 پاسخ
خلیل جمعه زاده عضو سایت 2 سال قبل

در ابتدا باید گفت که تمکین به دو نوع تمکین عام و خاص تقسیم می شود منظور از اولی انجام کلیه ی تکالیف قانونی و عرفی زن می باشد و منظور از دومی انجام روابط زناشویی است. با توجه به اینکه تمکین امری کاملا خصوصی است به سختی امکان اثبات آن وجود دارد و برای اثبات آن می توان از اقرار خود زن استفاده نمود و یا چنانچه وی این موضوع را به اطلاع سایر اشخاص رسانده باشد آن اشخاص بر علیه او شهادت دهند، همچنین دادگاه ممکن است با توجه به قرائن و شواهد و اظهارات طرفین علم به عدم تمکین پیدا نماید.