مشاوره آنلاینزن ناشزه کیست؟
aftab 2 سال قبل

   زن ناشزه کیست؟

1 پاسخ
خلیل جمعه زاده عضو سایت 2 سال قبل

با تحقق نکاح زن و شوهر طبق قانون ملزم به انجام تکالیفی نسبت به یکدیگر از جمله حسن رفتار و معاشرت می شوند که به تخطی از این وظایف نشوز گفته می شود، بنابراین نشوز تنها به زن تعلق ندارد و مرد نیز می تواند ناشزه باشد.